Akty prawne dotyczące ochrony środowiska

1) KONWENCJA O OCHRONIE GATUNKÓW DZIKIEJ FLORY I FAUNY EUROPEJSKIEJ ORAZ ICH SIEDLISK (Konwencja Berneńska)

2) KONWENCJA O OCHRONIE WĘDROWNYCH GATUNKÓW DZIKICH ZWIERZĄT (Konwencja Bońska)

3) Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania obszarami Natura 2000:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/n3/wytyczne.html

4) KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE ZAGROŻONYMI GATUNKAMI DZIKO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT I ROŚLIN

http://www.cites.info.pl/CITES/CITES_TEKST.pdf

5) Lista gatunków objętych KONWENCJĄ O MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE ZAGROŻONYMI GATUNKAMI DZIKO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT I ROŚLIN

http://www.cites.info.pl/CITES/CITES_ZAL.pdf