Działania Samorządu Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ochrony środowiska

Głównym celem polityki ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego jest realizacja celów ekologicznych „zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa„ zawartych w „Programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010”.

Działania Samorządu w latach 2006-2010
• Opracowanie „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010”.
• Likwidacja mogilników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- usunięcie zagrożenia dla środowiska, w postaci przeterminowanych środków ochrony roślin i innych chemikaliów, zdeponowanych w 16 mogilnikach.
• Realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych-wyznaczenie 7 aglomeracji o łącznej wielkości RLM 42 815 (Równoważna Liczba Mieszkańców).
• Oszacowanie zasobów odnawialnych źródła energii i możliwości  ich wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
• Realizacja Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim (2010-2014) - planowana jest restytucja i reintrodukcja 4 gatunków zwierząt tj. zająca szaraka, kuropatwy, bażanta i dzikiego królika.
• Realizacja programu Ochrony Powietrza dla strefy powiat świecki i powiat toruński.
• Działania w zakresie ochrony przyrody - wsparcie inicjatywy utworzenia rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”, działalność parków krajobrazowych w zakresie edukacji ekologicznej;

Działania w sferze edukacji ekologicznej:
• cykliczne programy edukacyjne („Eko Opcje”, „Spotkania z ekologią”) emitowane na antenie TVP Bydgoszcz,
• promowanie przyjaznych dla środowiska środków transportu (jazda na rowerze, podróżowanie koleją),
• organizacja konkursów o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży,
• popularyzacja idei skautingu poprzez wsparcie działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

Streszczenie Programu ochrony środowiska z gospodarką odpadami 2010 - pobierz tutaj