Wolontariuszem może zostać każdy, który dobrowolnie bez wynagrodzenia będzie wykonywać świadczenia na rzecz organizacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dział III - w celu zapoznania się z  ustawą kliknij tutaj

Zamieść na naszej stronie ofertę wolonatriatu

Jeśli Wasza organizacja chciałaby współpracować z wolonatriuszami zachęcamy do umieszczenie takiej oferty na naszej stronie. W tym celu prześlicie ją na adres tilia(at)tilia.org.pl. W ofercie podajcie czym będzie się miał zajmować wolontariusz i podajcie odpowiednie dane kontaktowe organizacji umożliwiające  nawiązanie kandydatowi współpracy z Waszą organizacją.