Środowisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Charakterystyka zasobów przyrodniczych województwa Kujawsko-Pomorskiego

a) Parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 232 782,71 ha co stanowi 13% 
          powierzchni regionu
W regionie Pomorza i Kujaw utworzono 9 parków krajobrazowych.
Są to: Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Tucholski Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Chełmiński Park Krajobrazowy i Nadwiślański Park Krajobrazowy.

b) Rezerwaty przyrody - 95 o łącznej powierzchni 17 340,33 ha (co stanowi 1% 
            województwa)

c) Obszary chronionego krajobrazu - 29 o łącznej powierzchni  335 116,70 ha
W granicach województwa kujawsko - pomorskiego wyznaczono 29 obszarów chronionego krajobrazu.
Nazwa obszaru:
Śliwicki, Wschodni  Borów Tucholskich, Świecki, Nadwiślański, Zalewu Koronowskiego, Doliny rzeki Kamionki, Doliny Rzeki Sępolenki, Ozów Wielowickich, Rynny Jezior Byszewskich, Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta Bydgoszczy, Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia, Nadnotecki, Jezior Żędowskich, Jezior Żnińskich,  Jezior Rogowskich, Lasów Balczewskich, Lasów Miradzkich, Jeziora Głuszyńskiego, Jezior Skępskich, Źródeł Skrwy, Jeziora Modzerowskiego, Drumlinów Zbójeńskich, Niziny Ciechocińskiej, Wydm Śródlądowych na południe od Torunia, Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Doliny Osy i Gardęgi, Doliny Drwęcy, Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie”.
d) Pomniki przyrody – ponad 2.000 szt.
e) Zespoły przyrodniczo krajobrazowe –  11 szt.

f) Użytki ekologiczne – 4 970,5 ha

g) Stanowiska dokumentacyjne – 93,52 ha

h) Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w województwie Kujawsko-Pomorskim.
- Obszary specjalnej ochrony ptaków – 7 obszarów o łącznej powierzchni w granicach województwa 157 816,86 ha.
- Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – 19 obszarów o łącznej powierzchni w granicach województwa 51 659,56 ha.
- Projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk - 15 obszarów o łącznej powierzchni w granicach województwa 29 065,27 ha.

Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 10,7% powierzchni województwa.

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie został utworzony decyzją obradującej w Paryżu w dniach 31 maja - 4 czerwca 2010 r. Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej programu Człowiek i Biosfera. Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” jest 10 rezerwatem utworzonym w Polsce, największym tego typu obiektem w Polsce. Łączna powierzchnia jego trzech stref wynosi 3195 km². Występuje tu wiele naturalnych ekosystemów wodnych, torfowiskowych i leśnych, z których najwartościowsze utworzą jedną ze stref RB, a mianowicie strefę rdzenną.

Obszar funkcjonalny "Zielone Płuca Polski" na tle wojwództwa kujawsko-pomorskiego

Część terenu województwa kujawsko-pomorskiego leży w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski (ZPP).
Do obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski z terenu województwa kujawsko-pomorskiego weszły tereny powiatu brodnickiego, w tym:
– gmina miejska Brodnica,
– gminy miejsko-wiejskie: Górzno, Jabłonowo Pomorskie,
– gminy wiejskie: Bartniczka (dawniej Grążawy), Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Świedziebnia, Zbiczno.

mapa w wersji pdf - kliknij tutaj