O PROJEKCIE

 Działalność społeczna dotycząca szeroko rozumianej „edukacji ekologicznej”,
w obecnym czasie nabiera coraz większego znaczenia. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, staje się ważną ideą życia społecznego.
Serwis „EKOINTEGRACJA” w zamyśle jego twórców, winien stać się platformą współpracy i wymiany informacji o bieżącej działalności pozarządowych organizacji ekologicznych, a także instytucji państwowych i samorządowych mających wpływ na kształtowanie polityki ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim.
Serwis „EKOINGTEGRACJA” jest tworzony z myślą o wymianie informacji oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa, i współpracy grup ludzi i środowisk zainteresowanych kluczową w XXI wieku ideą-zrównoważonego rozwoju (sustainable development).

Ponieważ pozarządowe organizacje ekologiczne nie tworzą ideologicznego monolitu, również wśród nich istnieją różnice zdań i opinii, w spojrzeniu na konkretne zagadnienia.
Tym bardziej, że środowisko organizacji ekologicznych jest reprezentowane przez różne formy działalności: stowarzyszenia - zarówno osób fizycznych jak i gmin; związki stowarzyszeń - o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; fundacje; a także 2 nowe formy: lokalne organizacje turystyczne (LOT) i lokalne grupy działania (LGD). Są to podstawowe istniejące formy organizacji pozarządowych, których celem jest propagowanie m. in. idei ochrony środowiska i ekorozwoju, ale należy wspomnieć, że do tego sektora mogą być zaliczane również np. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), w których kompetencjach leży zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, takim jak np. usuwanie skutków skażenia środowiska podczas wypadków przemysłowych i drogowych, czy likwidowanie skutków klęsk żywiołowych.

W związku z tym oraz wychodząc naprzeciw potrzebie integracji i nawiązywania współpracy pomiędzy grupami społecznymi, związanymi z nurtem ekorozwoju, doszło do realizacji projektu (przedsięwzięcia) pt. „EKOINTEGRACJA”.

W serwisie zamieszczona jest również „EKOBAZA NGO”, czyli zestawienie danych kontaktowych podmiotów zaliczanych do pozarządowych organizacji ekologicznych (NGO), działających w województwie kujawsko-pomorskim.
Ponadto, w serwisie znajduje się również dział zatytułowany „PORADNIK”, gdzie znajdują się przystępne wyjaśnienia różnych problemów dotyczących funkcjonowania i kształtowania środowiska naturalnego w otoczeniu.

Ambicją serwisu „EKOINTEGRACJA” jest pełnienie trzech podstawowych funkcji:

• Informacyjnej – publikowanie aktualnych informacji, dotyczących dobrych praktyk
i modelowych rozwiązań w edukacji ekologicznej i ochronie środowiska, popularyzacja inicjatyw podejmowanych przez samorządy wszystkich szczebli, placówki oświatowe, fundusze związane z ochroną środowiska oraz pozarządowe organizacje ekologiczne;
• Edukacyjnej – forum dyskusyjne, zachęcające do wypowiadania się na temat zagadnień proekologicznych, a także na temat tego, co zdaniem użytkowników forum można by w ich otoczeniu zmienić na lepsze. Zamiarem jest zachęcenie internautów do zadawania pytań dotyczących ochrony środowiska, na które udzielane są odpowiedzi. Szczególnie cenne mogą być odpowiedzi zawierające głosy ekspertów, czyli poparte autorytetami w danej dziedzinie. Będą one publikowane i pogrupowane w pokrewne zagadnienia;
• Promocyjnej – popularyzacja ruchu pozarządowych organizacji ekologicznych oraz realizowanych przez nie przedsięwzięć i inicjatyw proekologicznych. Działania te będą także nagłaśniane w innych portalach, zwłaszcza samorządowych stronach internetowych, w wydawnictwach prasowych i stacjach radiowych. Na głównej stronie portalu użytkownicy mogą korzystać z rozbudowanego serwisu informacyjnego, w którym na bieżąco zamieszczane są aktualne wiadomości o projektach i wydarzeniach związanych z ochroną środowiska, porady i wyjaśnienia w sprawie różnych zagadnień problemowych, inicjatywy proekologiczne oraz forum. Materiały ilustrowane są różnorodną ikonografią.